POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Primăria orașului Cernavodă prelucrează date cu caracter personal prin mijloace manuale sau automatizate, destinate atât furnizării de servicii cât și în scopul utilizării acestora în viitoarele demersuri și activități sau în scopuri de promovare în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
Primăria orașului Cernavodă prelucrează date cu caracter personal numai în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate specificului activității sale, pertinente și neexcesive: resurse umane, gestiune economico – financiară și administrativă, statistică, evidența populației și stare civilă, constatarea și sancționarea contravențiilor, protecție și asistență socială, servicii de cosiliere legală și reprezentare în justiție, registratură, soluționare petiții, arhivare, gestionarea declarațiilor de avere și de interese, gestiunea datelor privind bunurile impozabile, emitere autorizații/licențe, fond funciar, registrul electoral, evidență electorală, situații de urgență.
2. DEFINIȚII
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă(persoana vizată). Aceasta poate fi identificata direct sau indirect cu ajutorul unui element de identificare cum ar fi un nume/prenume, CNP, date de domiciliu, identificator online, număr de telefon.
Prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate și neautomatizate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate
Utilizator orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.
3. PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt:
a. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
b. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ;
c. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării;
d. exacte și permanent actualizate(datele colectate greșit trebuie rectificate fără întârziere);
e. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate, care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
f. prelucrate într-un mod care asigură securitatea datelor cu caracter personal prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
4. LEGALITATEA PRELUCRĂRII
Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă se aplică cel puțin una din următoarele condiții:
a. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; de încheierea unui contract, la cererea persoanei vizate
b. prelucrarea este necesară pentru întocmirea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri înainte;
c. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.
5. RESPONSABILITI
Fiecare coordonator de serviciu/birou/compartiment trebuie sa se asigure că personalul din subordine protejează informațiile în conformitate cu standardele de confidențialitate ale Primăriei Cernavodă.
Responsabilul cu protecția datelor sfătuiește echipa de conducere, oferă suport specializat personalului și se asigură de buna funcționare a prelucrării datelor cu caracter personal.
Fiecare membru al personalului are responsabilități legate de confidențialitate în cadrul activității sale.
6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
În conformitate cu Regulamentul nr.679/2016,persoanele vizate au următoarele drepturi:
1. Transparența informațiilor-dreptul de a obține informații într-o formă concisă, transparentă ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.
2. Informare și acces la datele cu caracter personal.
3. Rectificare și ștergere-dreptul de a obține de la operator rectificarea, restricționarea prelucrării, ștergerea datelor cu caracter personal sau portabilitatea acestora către alt operator, fără obstacole din partea operatorului, fără întârzieri nejustificate.
4. Dreptul la opoziție-dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
7. TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE A DATELOR CU CARACER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Primăria orașului Cernavodă nu vor fi transferate în alte state.
8. NOTIFICAREA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE
În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru Autorității de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate, în termen de 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta.
Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentul(UE) nr.679/2016, persoanele vizate se pot adresa Primăriei Cernavodă, str. Ovidiu nr.11 prin serviciul Registratură sau pe adresa de e-mail secretariat@primaria-cernavoda.ro.