Vă aducem la cunoștință prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.3027/2022 prin care s-a aprobat ,,Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene aferente  Planului Național de Redresare și Reziliență pentru investiția – Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane– schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri’’.

  • Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri pretabile pentru împădurire, precum și formelor asociative ale acestora în vederea împăduririi terenurilor deținute.
  • Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă crearea de noi plantații forestiere pe terenuri agricole din categoriile de folosință arabil și culturi permanente, prin înființarea de trupuri de pădure cu o suprafață minimă de 0,5 ha sau perdele forestiere cu suprafața minimă de 0,1 ha.
  • Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” are o valoare totală estimată de 500 de milioane de euro și beneficiarii acestei scheme pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora, determinând creșterea suprafeței acoperită cu vegetație forestieră, precum și înființarea unor perdele forestiere de protecție.
  • Sprijinul financiar se acordă sub forma unor costuri standard: costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, costuri pentru înfiinţarea plantaţiei şi costuri pentru împrejmuirea plantaţiilor forestiere, costuri de întreţinere a plantaţiei forestiere.

Dacă plantația forestieră realizată în baza schemei va fi menținută pe o durată de minimum 20 de ani de la înființare, suplimentar, se acordă o primă în valoare de 456 euro/an/ha.

Pentru implementarea cât mai facilă a schemei, a fost concepută aplicația informatică „Program de gestionare împăduriri PNRR (PGI)” care poate fi accesată la adresa de internet: https://impaduriripnrr.mmap.ro, unde poate fi vizualizat și Manualul de utilizare al aplicației.

Informații suplimentare: e-mail:gardaforestiera.bucuresti@gmail.com, telefon 021/233.01.63