ANUNŢ PUBLIC

ÎN ATENŢIA LOCATARILOR BLOCULUI E2 –  STRADA PANAIT CERNA

 

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 36, ALIN. (2) ŞI (6) DIN LEGEA FONDULUI FUNCIAR NR. 18/19.02.1991, CARE STABILESC LA:

ART. 36

(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) – (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.

PRIMĂRIA ORAŞULUI CERNAVODA VĂ SOLICITĂ SĂ VĂ PREZENTAŢI LA CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI SĂ DEPUNEŢI SOLICITARE ÎN ACEST SENS PÂNĂ LA DATA DE 17.08.2023.

MENŢIONĂM CĂ CEREREA TREBUIE SĂ FIE ÎNSOTITĂ DE ACTUL DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare / certificat de moştenitor / act partaj / contract donatie, etc.) ŞI ACTELE DE IDENTITATE ALE PROPRIETARILOR.