1. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozitele,taxele locale si alte venituri la bugetul local – PJ
A. Acte necesare
a. Formularul tipizat ‘Cerere certificat fiscal PJ’
b. Adeverinta Serviciul apa calda si termie (SACT)
c. Adeverinta SC Utilitati Publice SRL (prestatie gunoi)
d. Taxa eliberare certificate fiscal in regim de urgenta – 7 lei la casierie
e. Achitarea tuturor obligatiilor bugetare scadente:
– in cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile inclusiv luna in curs
– in celelalte cazuri plata la scadenta.

2. Cerere compensare
A. Acte necesare
a. cerere tipizata
b. carte de identitate +delegatie/imputernicire

3. Cerere restituire
A. Acte necesare
a. cerere tipizata
b. carte de identitate +delegatie/imputernicire

4. Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa-PJ
A. Acte necesare pentru declararea dobandirea unui mijloc de transport pe apa- PJ
a. Formularul tipizat „Declaratie Fiscala – Decizie de impunere auto pe apa PJ”;
b. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie xerox;
c. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
d. Atestatul de bord, emis de Capitanie;
e. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
f. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
g. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.

5. Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport proprietate/leasing- PJ
A. Acte necesare pentru declararea
a. Formularul tipizat ‘Declaratie Fiscala – Decizie de impunere auto PJ’;
b. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie xerox;
c. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original( se poate obtine de la birourile de intermedieri auto)
d. Actul de dobandire al mijlocului de transport /contract leasing+process verbal predare primire– copie
e. Carte de identitate a mijlocului de transport – copie xerox;
f. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
g. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
h. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

6. Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport cu masa totala autorizata de peste 12 To- PJ
A. Acte necesare pentru declararea dobandirea unui mijloc de transport peste 12 To- PJ
a. Formularul tipizat ‘Declaratie Fiscala – Decizie de impunere auto PJ’;
b. Certificatul de inmatriculare al societatii – copie xerox;
c. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la birourile de intermedieri auto);
d. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie xerox;
e. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
f. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
g. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
h. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.

7. Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente- PJ
A. Acte necesare inregistrarii
a. Formularul tipizat ‘Declaratie fiscala de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente – PJ’;
b. Cartea de identitate a proprietarului -copie;
c. Actul de dobandire al vehiculului – copie;
d. Dovada efectuarii inspectiei tehnice (in original si copie), pe care sa se mentioneze ca vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice si nu prezinta pericol pentru participantii la trafic
e. Cartea de identificare a vehiculului – copie
f. Dovada platii impozitului pe vehicul
g. Dovada platii cv certificatului de inregistrare .
h. Dovada platii cv placutelor cu numerele de inregistrare
i. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie.
j. Polita de asigurare de raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie- copie
k. situatie vehicule lente
NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

B. Acte necesare eliberarii unui duplicat- Certificat de inregistrare
a. Cererea ;
b. Certificatul de inregistrare deteriorate sau dovada pierderii/furtului acestuia;
c. Dovada platii cv certificatului de inregistrare ;
d. Cartea de identificare a vehiculului – copie .

C. Acte necesare radierii vehicolului
a. formularul de cerere

b. Delegatie /imputernicire- original
c. Cartea de identificare a vehiculului – copie
d. Certificatul de inregistrare original ptr predare
e. Placuta cu numarul de inregistrare ptr predare.
f. Dovada de la politie ( in cazul furtului)

8. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport- PJ
A. Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta/instrainarii/ radierii unui mijloc de transport- PJ
a. formularul de cerere „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF-PJ”;

b. Actul de instrainare – copie;
c. Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
d. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
e. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
f. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.

9.  Cerere pentru vizarea fisei de inmatriculare in cazul contribuabililor posesori mijloace de transport la care s-a finalizat contractul de leasing- PJ
A. Acte necesare
a. Cerere tipizata

b. Fise de inmatriculare
c. Factura reziduala- copie
d. Cartea de identitate a mijlocului de transport
e. Delegatie + copie CI delegat
f. Cerere pentru vizarea fisei de inmatriculare in cazul contribuabililor posesori mijloace de transport la care s-a finalizat contractul de leasing

10. Cerere de transfer a mijloacelor de transport- PJ
A. Acte necesare pentru transfer auto
a) Cerere de transfer;

b) Copie CUI nou;
c) Cerere inscriere Mentiuni – Registrul Comertului- copie;
d) Sentinta Judecatoreasca- copie;
e) Act intern firma de schimbare de sediu- copie;
f) Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul;
g) Fise de inmatriculare;
h) Cartea de identitate a mijlocului de transport- copie
i) Delegatie + copie CI delegat.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data schimbarii sediului.

Sanctiuni:
– depunerea peste termen a declaratiilor de impunere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei;

– nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– nerespectarea prevederilor referitoare la instrainare, inregistrare/ radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor tranzlative ale dreptului de proprietate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– refuzul de a furniza informatii sau documente, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.

11. Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladire- PJ
A. Acte necesare pentru declararea/dobandirea unui imobil (cladire)- PJ
a. Formularul tipizat „Declaratie Cladiri PJ”;

b. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie xerox;
c. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
d. Planuri/schite cadastrale – copie;
e. Balanta aferenta lunii in care se dobandeste imobilul;
f. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
g. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

B. Acte necesare pentru reevaluare
a. Formularul tipizat ,Declaratie cladiri PJ”cu noile valori rezultate in urma reevaluarii;

b. Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu;
c. Hotarare Consiliu Administratie referitoare la aprobarea si inregistrarea acestuia in evidentele contabile;
d. Nota contabila sau balanta lunii in care s-a inregistrat reevaluarea;
e. Copie CUI;
f. Delegatie + copie CI delegat.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data raport reevaluare.

C. Acte necesare modificarii valorii de impunere cladiri
a. Formularul tipizat ,,Declaratie cladiri PJ”;

b. Acte care au stat la baza modificarii;
c. Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
d. Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata;
e. Copie CUI;
f. Delegatie + copie CI delegat.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data modificarii valorii bunului.

D. Acte necesare pentru declararea construirii/extinderii/inbunatatirii unui imobil (cladire)- PJ
a. Formularul tipizat „Declaratie Cladiri PJ”;

b. Autorizatia de constructie – original si copie xerox;
c. Procesul – verbal de receptie finala (partiala) a lucrarilor;
d. Memoriu justificativ;
e. Planuri/schite cadastrale – copie;
f. Balanta de verificare a societatii, aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii;
g. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
h. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie / de la expirarea autorizatiei de constructie a lucrarilor.

12. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile-PJ
A. Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta/instrainarii unui imobil (cladire)- PJ
1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;

2. Actul de instrainare a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
3. Balanta aferenta lunii in care se instraineaza;
4. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
5. Delegatie/ imputernicire- original.

B. Acte necesare pentru declararea demolarii/distrugerii unui imobil (cladire) – PJ
1. Formularul tipizat „Declaratie Cladiri PJ”;

2. Autorizatia de demolare – original si copie xerox;
3. Procesul – verbal de demolare – original si copie xerox;
4. Nota de constatare – copie;
5. Balanta aferenta lunii în care se demoleaza imobilul;
6. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
7. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare

Sanctiuni:
– depunerea peste termen a declaratiilor de impunere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei;

– nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– nerespectarea prevederilor referitoare la instrainare, inregistrare/ radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor tranzlative ale dreptului de proprietate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– refuzul de a furniza informatii sau documente, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.

12. Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren –PJ
A. Acte necesare declararii/dobandirii unui imobil (teren) – PJ
1. Formularul tipizat „Declaratie /Decizie Teren PJ”;

2. Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie xerox;
3. Actul de dobandire a proprietatii terenului – original si copie xerox;
4. Planuri/schite cadastrale – copie;
5. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;
6. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
7. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

13. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren)- PJ
A. Acte necesare declararii scoaterii din evidenta/instrainarii unui imobil (teren)- PJ
1. Formularul tipizat „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PJ”;

2. Actul de instrainare a proprietatii terenului – original si copie xerox;
3. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
4. Delegatie/ imputernicire- original.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

Sanctiuni:
– depunerea peste termen a declaratiilor de impunere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei;

– nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– nerespectarea prevederilor referitoare la instrainare, inregistrare/ radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor tranzlative ale dreptului de proprietate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– refuzul de a furniza informatii sau documente, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.

13. Cerere de inregistrare/vanzare a biletelor de intrare la spectacole
A. Acte necesare
a. formularul de cerere

b. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
c.Delegatie/ imputernicire- original.

Sanctiuni:
– depunerea peste termen a declaratiilor de impunere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei;

– nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– nerespectarea prevederilor referitoare la instrainare, inregistrare/ radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor tranzlative ale dreptului de proprietate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.100 lei la 5.450 lei
– refuzul de a furniza informatii sau documente, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.

14. Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
A Acte necesare
a. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;

b. Delegatie/ imputernicire- original
c. formular

15. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a taxei de reclama si publicitate
A Acte necesare
a. Extras eliberat de ONRC privin incetarea punctului de lucru

b. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
c. Delegatie/ imputernicire- original
d. formular

16. Declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera
A. Acte necesare
a. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;

b. Delegatie/ imputernicire- original.
c. declaratie decont

Sanctiuni:
– depunerea peste termen a declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei;
– nedepunerea declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– nerespectarea prevederilor referitoare la instrainare, inregistrare/ radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor tranzlative ale dreptului de proprietate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei;
– refuzul de a furniza informatii sau documente, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.

17. Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de telefonie mobile
A. Acte necesare
a. Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila;

b.Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza municipiului Constanta;
c. Copie buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului;
d. Delegatie/ imputernicire- original.