1. Cerere acordare scutire persoane fizice
A. Acte necesare
a. – cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice;

b. – copie act de identitate proprietari;
c. – actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor;
d. -documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea (certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate, certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004, hotararea eliberata in baza legii nr. 118/1990, legitimatie de veteren razboi, vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi, carte de identitate a autovehiculului in care se mentioneaza ca autovehicul este adaptat handicapului (hycomat) sau ca acesta este vehicul istoric);
e. – imputernicirea in original sau copie legalizata (acolo unde este cazul).

2. Cerere compensare
A. Acte necesare
a. cerere tipizata

b. carte de identitate

3. Cerere restituire
A. Acte necesare
a. cerere tipizata

b. carte de identitate

4. Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozitele,taxele locale si alte venituri la bugetul local- PF
A. Acte necesare
a. cerere – formularul tipizat

b. Adeverinta Serviciul apa calda si termie (SACT)
c. Taxa eliberare certificate fiscal in regim de urgenta – 7 lei la casierie
d. Achitarea tuturor obligatiilor bugetare scadente:
– in cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile inclusiv luna in curs
– in celelalte cazuri plata la scadenta.
e. – copie act de identitate solicitant (proprietar, coproprietar, mostenitor, executor, imputernicit);
f. – actul de proprietate;
g. – certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului de atestare fiscala in vederea dezbaterii succesiunii;
h. – documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
i. – imputernicire in original sau copie legalizata;

5. Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa-PF
A. Acte necesare pentru declararea dobandirea unui mijloc de transport pe apa- PF
a. Formularul tipizat „Declaratie Fiscala – Decizie de impunere auto pe apa PF”;

b. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
d. Atestatul de bord, emis de Capitanie;
e. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
f. Copie buletin/ carte identitate;
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.

6. Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport proprietate/leasing- PF
A. Acte necesare pentru declararea

a. Formularul tipizat ‘Declaratie Fiscala – Decizie de impunere auto PF’;
b. Actul de dobandire al mijlocului de transport/contract leasing +proces verbal predare-primire
c. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original ( se poate obtine de la birourile de intermedieri auto)
d. Carte de identitate a mijlocului de transport – copie
e. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
f. Copie buletin/ carte identitate proprietar/utilizator;
NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

7. Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport cu masa totala autorizata de peste 12 To- PF
A. Acte necesare pentru declararea dobandirea unui mijloc de transport peste 12 To- PF
a. Formularul tipizat ‘Declaratie Fiscala – Decizie de impunere auto PF’;

b. Fisa de inmatriculare a mijlocului de transport – original (se poate obtine de la birourile de intermedieri auto);
c. Carte de identitate a mijlocului de transport – original si copie xerox;
d. Actul de dobandire al mijlocului de transport – original si copie;
e. Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
f. Copie buletin/ carte identitate a proprietarului
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire.

8. Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente – PF
A. Acte necesare inregistrarii
Conditii tehnice mopede :
– capacitatea cilindrica: max. 50 cm

– Viteza: max. 45 Km/h
– Putere: max. 4 Kw – numai pentru vehicule electrice

a. Formularul tipizat Declaratie fiscala de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente – PF’;
b. Cartea de identitate a proprietarului -copie;
c. Actul de dobandire al vehiculului – copie;
d. Dovada efectuarii inspectiei tehnice (in original si copie), pe care sa se mentioneze ca vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice si nu prezinta pericol pentru participantii la trafic
e. Cartea de identificare a vehiculului – copie
f. Dovada platii impozitului pe vehicul
g. Dovada platii cv certificatului de inregistrare .
h. Dovada platii cv placutei cu nr de inregistrare
i.Certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie.
NOTA: termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire

B. Acte necesare eliberarii unui duplicat- Certificat de inregistrare
a. Cererea ;

b. Certificatul de inregistrare deteriorate sau dovada pierderii/furtului acestuia;
c. Dovada platii cv certificatului de inregistrare ;
d. Cartea de identificare a vehiculului – copie .

C. Acte necesare radierii vehicolului
a. formularul tipizat

b. Cartea de identificare a vehiculului – copie
c. Certificatul de inregistrare original ptr predare
d. Placuta cu numarul de inregistrare ptr predare.
e. Dovada de la politie ( in cazul furtului)

9. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport- PF
A. Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta/instrainarii/ radierii unui mijloc de transport- PF
a. Formularul tipizat  „Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport PF”;

b. Actul de instrainare – copie;
c. Adeverinta de predare la o societate de colectare a fierului vechi – original si copie;
d. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate – copie;
e. Copie buletin/ carte identitate;
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de instrainare.

10. Cerere pentru vizarea fisei de inmatriculare in cazul contribuabililor posesori mijloace de transport la care s-a finalizat contractul de leasing- PF
A. Acte necesare
a. cerere tipizata

b. Fise de inmatriculare
c. Factura reziduala- copie
d. Cartea de identitate a mijlocului de transport
e. Copie buletin/ carte identitate

11. Cerere de transfer a mijloacelor de transport- PF
A. Acte necesare pentru transfer auto de la o adresa la alta din Cernavoda
a) Cerere de transfer tipizata;

b) Copie buletin/ carte identitate cu noul domiciliu;
c) Fise de inmatriculare pentru aplicarea vizei de modificare domiciliu;
d) Cartea de identitate a mijlocului de transport- copie
e) Urmeaza incetarea patrimoniala si impunerea pe noua adresa in baza talonului modificat cu noua adresa.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data schimbarii domiciliului.

B. Acte necesare pentru transfer auto de la o adresa din Cernavoda la o alta adresa de pe teritoriul Romaniei
f) Cerere de transfer tipizata;
g) Copie buletin/ carte identitate cu noul domiciliu;
h) Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul;
i) Fise de inmatriculare pentru aplicarea vizei de modificare domiciliu;
j) Cartea de identitate a mijlocului de transport- copie
k) Cerere tip pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala (procedura de urmat)
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data schimbarii domiciliului.

C. Confirmarea primirii dosarului auto la o adresa din Cernavoda
a. Adresa de inaintare a dosarului fiscal de la o terta adresa de domiciliu;

b. Carte de identitate proprietar-copie;
c. Fisa de inmatriculare pentru aplicarea vizei de modificare domiciliu;
d. Carte de identitate a autovehicolului- copie. si original

Sanctiuni:
– depunerea peste termen a declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei;

– nedepunerea declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei;
– nerespectarea prevederilor referitoare la instrainare, inregistrare/ radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei;
– refuzul de a furniza informatii sau documente, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei.

12. Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladire – PF
A. Acte necesare pentru declararea/dobandirea unui imobil (cladire)- PF
a. Formularul tipizat  „Declaratie Cladiri PF”;

b. Actul de dobandire a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
c. Planuri/schite cadastrale – copie;
d. Copie buletin/ carte identitate a proprietarului/coproprietarii cladirii;
e. Formularul tipizat „Declaratie Speciala Cladiri”, in cazul in care exista mai multe imobile, cu destinatie de locuit, in proprietate.
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire
B.
C. Acte necesare pentru declararea construirii/extinderii/inbunatatirii unui imobil (cladire)- PF
a. Formularul tipizat  „Declaratie Cladiri PF”;

b. Autorizatia de constructie – original si copie xerox;
c. Procesul – verbal de receptie finala (partiala) a lucrarilor;
d. Memoriu justificativ- copie;
e. Planuri/schite cadastrale – copie;
f. Copie buletin/ carte identitate a proprietarului/ coproprietarilor
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de receptie / de la expirarea autorizatiei de constructie a lucrarilor.

D. Acte necesare pentru declararea cladirilor retrocedate
a. Formularul tipizat ,,Declaratie de impunere cladiri”

b. Hotararea judecatoreasca definitive si irevocabila
c. Proces verbal de receptie
d. Dispozitia Primar de punere in posesie
e. Carte de identitate proprietar
f. Declaratie speciala de impunere

13. Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de garaj
A. Acte necesare pentru declararea construirii/extinderii/inbunatatirii unui imobil (cladire)- PF
a. Formularul tipizat „Declaratie garaj PF”;

b.Autorizatia de constructie – original si copie xerox;
c. Procesul – verbal de receptie finala (partiala) a lucrarilor;
d. Memoriu justificativ- copie;
e. Planuri/schite cadastrale – copie;
f. carte de identitate a proprietarului

14. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile-PF
A. Acte necesare pentru declararea scoaterii din evidenta/instrainarii unui imobil (cladire)- PF
1. Formularul tipizat „Cerere pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PF”;

2. Actul de instrainare a proprietatii cladirii – original si copie xerox;
3. Copie buletin/ carte identitate;

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii

B. Acte necesare pentru declararea demolarii/distrugerii unui imobil (cladire) – PF
1. Formularul tipizat „Declaratie Cladiri PF”;

2. Autorizatia de demolare – original si copie xerox;
3. Procesul – verbal de demolare – original si copie xerox;
4. Nota de constatare – copie;
5. Copie buletin/ carte identitate a properietarului.

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare

Sanctiuni:
– depunerea peste termen a declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei;

– nedepunerea declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei;
– nerespectarea prevederilor referitoare la instrainare, inregistrare/ radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei;
– refuzul de a furniza informatii sau documente, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei.

15. Declaratie fiscala/ Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren –PF
A. Acte necesare declararii/dobandirii unui imobil (teren) proprietate/ concesiune – PF
1. 
Formularul tipizat „Declaratie /Decizie Teren PF”;

2. Actul de dobandire a proprietatii terenului ( contractul concesiune/inchiriere)– original si copie xerox;
3. Planuri/schite cadastrale – copie;
4. Certificatul de atestare fiscala eliberat in vederea intocmirii actului de transfer al dreptului de proprietate;
5. Copie buletin/ carte identitate a proprietarului/ coproprietarilor;
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data actului de dobandire
B. Acte necesare declararii/dobandirii unui imobil- teren agricol – PF
1. Formularul tipizat „Declaratie /Decizie Teren PF”;
2. Copie buletin/ carte identitate a proprietarului/ coproprietarilor
3. Titlu de proprietate, process verbal, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de Consiliile locale potrivit dispozitiilor legale in vigoare, chiar daca nu este emis titlul de proprietate- copie
4. Schita cadastrala terenului- copie
5. Planul de ampasament in zona
6. Adeverinta prin care se face dovada inscrierii terenului in Registrul Agricol si categoria de folosinta a terenului (ex: terenuri cu constructii, arabil, pasuni, fanete, vii, livezi si alte terenuri cu vegetatie forestiera, terenuri cu ape, drumuri si cai ferate, terenuri neproductive), eliberata de serviciul Registru Agricol din Primarie sau adeverinta eliberata de ministerul Agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru scoaterea definitive din circuitul agricol (daca este cazul).

16. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile (teren)- PF
A. Acte necesare declararii scoaterii din evidenta/instrainarii unui imobil (teren)- PF
1. Formularul tipizat „Cerere pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile PF”;

2. Actul de instrainare a proprietatii terenului/reziliere contract concesiune – original si copie xerox;
3. Copie buletin/ carte identitate
NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii.

Sanctiuni:
– depunerea peste termen a declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei;

– nedepunerea declaratiilor de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei;
– nerespectarea prevederilor referitoare la instrainare, inregistrare/ radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei;
– refuzul de a furniza informatii sau documente, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei.

17. Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de habitat – PF
A. Acte necesare
a. declaratie tipizata depusa de toti locuitorii orasului Cernavoda

NOTA : termen de declarare – 30 de zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de personae care locuiesc in imobil.
Sanctiuni:
Nedeclararea sau declararea eronata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 50 lei si 100 lei.