Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Anunț 35657/2020

Având în vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, precum și prevederile art. II din Legea 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, PRIMÃRIA ORAŞULUI CERNAVODA organizeazã concurs de recrutare în vederea ocupãrii urmãtoarelor funcţii publice de executie vacante

1. COMPARTIMENT AUDIT
AUDITOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL: SUPERIOR - 1 post (id post 236945)
Condiţii de participare
- condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani;
- durată normală a timpului de lucru este de de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână

2. COMPARTIMENT RECUPERARE CREANȚE
INSPECTOR, CLASĂ I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – 1 post (id post 237010)
Condiţii de participare
- condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani;
- durată normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei oraşului Cernavoda din str. Ovidiu, nr.11 şi constă în trei etape succesive:
1. selecţia dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă - în data de 16.11.2020, ora 10:00
3. interviul - în data de 19.11.2020, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului la Compartiment Resurse Umane din cadrul Primăriei oraș Cernavoda – persoana de contact doamna Lazăr Gabriela – referent superior, telefon 0241487111, email resurse-umane@primaria-cernavoda.ro, respectiv de la data de 16.10.2020 până la data de 04.11.2020 inclusiv.
Citește anunțul complet
Bibliografie Auditor - Compartiment audit
Atribuțiile și obligațiile postului de auditor
Bibliografie Inspector Superior - Compartiment recuperare creanțe
Atribuțiile și obligațiile postului de Inspector, Clasa 1, Superior
Formular de înscriere
Data afișării, vineri 16 octombrie 2020
Rezultat selecție dosare de înscriere
Rezultatul probei scrise


Anunt 6282 -   vineri, 21 februarie 2020

Având în vedere prevederile art. 478 şi art.4 79 din OUG 57 privind Codul Administrativ, PRIMÃRIA ORAŞULUI CERNAVODA organizeazã concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :
1. să aibã cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promoveazã;
2. sã fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anualã a performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiata, conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
Concursul de promovare în grad va avea loc în data de 25.03.2020, ora 10,00 – proba scrisă și în data de 27.03.2020, ora 10,00 – proba de interviu.
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 zile de la data afişãrii anunţului privind organizarea concursului de promovare, în conformitate cu prevederile art. 127 din HG 611/2008, respectiv pânã în data de 11.03.2020, ora.16,00 la sediul Primariei din str.Ovidiu nr.11 și va conține în mod obligatoriu :
- o copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din HG nr. 611/2008 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primãriei oraşului Cernavoda şi la nr. de telefon : 0241487111

Bibliografie:
1. Constituţia României;
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
3. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică;
4. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 Rezultatul selecției dosarelor
Anunț amânare concurs de promovare în grad din data de 25.03.2020
  • Anunț important ***
  • Anunț E-DISTRIBUȚIE Dobrogea ***
  • Anunț ***
  • Anunț important ***
  •      ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 16/11/2020
nr. vizite: 81474
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
joi, 03 decembrie 2020 05:17:10