Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative,
precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris în anul 2020
 

 Număr

 Data

 Conţinutul documentului refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris  

 Direcţia/Serviciul Biroul/Compartimentul care a emis documentul

 1

 23.01.2020

 Refuzul avizãrii proiectului de hotãrâre privind aprobarea tarifului de facturare către populație pentru distribuția energiei termice prin sistemul centralizat în Orașul Cernavoda, întrucât nu respectã prevederile legale în vigoare care reglementeazã întreaga activitate de funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat
Proiectul de hotãrâre nu este fundamentat şi nu este însoţit de toate documentele care sã confirme necesitatea, oportunitatea si legalitatea aprobãrii tarifului de facturare către populație pentru distribuția energiei termice prin sistemul centralizat în Orașul Cernavoda şi nici nu respectã condiţiile de formã şi de fond pentru valabilitatea lui, încãlcându-se normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C., respectiv Ordinul nr. 66/2007, prevederile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative. 
Conform art. 3 din Ordinul 66/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, definite potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 şi ale Legii nr. 325/2006, indiferent de forma de organizare sau de proprietate a operatorilor ori operatorilor economici ce prestează aceste servicii, este supusă înainte de aprobare de cãtre autoritãţile publice locale şi avizării de cãtre A.N.R.S.C., ori operatorul Utilitãţi Publice Cernavoda SRL,  nu a prezentat autoritãtilor publice locale ale oraşului Cernavoda fişele de fundamentare conform Anexelor 1-4 din Ordinul 66/2007 şi nici avizul emis de cãtre A.N.R.S.C. care sã justifice modificarea sau ajustarea tarifului, dupã caz, fatã de cel aprobat anterior de Consiliul Local Cernavoda.
Analizând art.1, teza I din proiectul de hotãrâre, în ceea ce priveşte  aprobarea preţului local de facturare a energiei termice cãtre populaţie de 85,77 lei, se constatã cã acest preţ stabilit şi propus nu se justificã sub nici o formã a fi aprobat de Consiliului Local Cernavoda la aceastã data, întrucât autoritatea publicã deliberativã, în data de 27.04.2018,  a adoptat Hotãrârea nr. 111 prin care a aprobat preţul local al energiei termice facturate populaţiei la acelaşi nivel, respectiv la preţul de 85,77 lei fãrã TVA, preţ identic cu cel propus în hotãrârea adoptatã, conform Avizului  emis de ANRDE nr. 15/20.04.2018.
Fatã de situaţia de la paragraful anterior, iniţiatorul, trebuia sã aibã ĩn vedere ca textul juridic să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără pasaje echivoce şi fãrã sã utilizeze reproducerea unor dispoziţii identice din acte adoptate anterior, astfel încât sã se evite prejudicierea stilului juridic dar şi instituirea de reglementãri identice în douã acte administrative. Ori,  iniţiatorul nu a respectat prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative.
De asemenea, analizând art.1, teza a II-a din proiectul de hotãrâre, se constatã cã se doreşte ca diferenţa dintre preţul local al energiei termice facturate populaţiei şi preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sumã de 85,98 lei/Gcal fãrã TVA, sã se suporte din bugetul local al oraşului Cernavoda, ceea ce înseamnã cã aceastã subvenţia se menţine în continuare, ea fiind aprobatã şi prin HCL 111/27.04.2018.
Având în vedere cã aceastã subvenţie este un ajutor de stat care se suportã din bugetul local al UAT Cernavoda şi se acordã operatorului economic care presteazã serviciul public de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat conform art.3, alin. (4) din OUG nr. 36/2006, se constatã cã aceastã subvenţie se încadreazã şi poate fi acordatã în baza prevederilor Ordinului Nr. 1121/1075 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie.
Conform art. 5 din Ordinul Nr. 1121/1075 din 1 iulie 2014, modificat prin Ordinul 3411/3817 din 30 decembrie 2019, durata de aplicare a schemei de ajutor de stat este: 30 iunie 2020, ori în conţinutul proiectului de hotãrâre, nu se regãsesc dispoziţii care prevãd perioada de aplicare sau data încetãrii aplicãrii actului emis. Deci, iniţiatorul proiectului de hotãrâre nu a ţinut cont de existenţa normei juridice imperative prin care se limiteazã aplicabilitatea mãsuri reglementate şi nu a corelat proiectul de hotãrâre cu legislaţia în vigoare.
Mai mult decât atât, corelând prevederile Ordinul Nr. 1121/1075 din 1 iulie 2014 cu modificãrile şi completãrile la zi, respectiv art.23 din Secţiunea a 2-a – Condiţii de eligibilitate, raportat la operatorul economic cãruia i-a fost încredinţat prin gestiune directã sã presteze serviciul public de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat, se constatã cã nu sunt îndeplinite cumulativ ambele condiţii, respectiv nu este îndeplinitã condiţia cu privire la “perioada pentru care le-a fost încredinţată prestarea serviciului de interes economic general, respectiv producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică pentru populaţie, care nu trebuie sã depăşescã 10 ani”, ori operatorul în cauzã nu este eligibil întrucât, conform contractului de delegare înregistrat sub nr.40949/14.12.2018, la art. 9, durata contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directã a serviciului este prevãzutã la 25 ani. Aceasta reiese si din Licenţa nr. 2121/23.01.2019 acordatã operatorului în cauzã prin Decizia nr. 76/23.01.2019, emisã de Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

SECRETAR GENERAL

Silvica OLTEANU

 2

 31.01.2020

  Refuzul contrasemnãrii Hotãrârii Consilului Local nr. 55/30.01.2020 privind aprobarea tarifului de facturare către populație pentru distribuția energiei termice prin sistemul centralizat în Orașul Cernavoda, întrucât nu respectã prevederile legale în vigoare care reglementeazã întreaga activitate de funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat
H.C.L. nr. 55/30.01.2020 nu este fundamentatã şi nu este însoţitã de toate documentele care sã confirme necesitatea, oportunitatea si legalitatea aprobãrii tarifului de facturare către populație pentru distribuția energiei termice prin sistemul centralizat în Orașul Cernavoda şi nici nu respectã condiţiile de formã şi de fond pentru valabilitatea lui, încãlcându-se normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C., respectiv Ordinul nr. 66/2007, prevederile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative.
 
Conform art. 3 din Ordinul 66/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, definite potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 şi ale Legii nr. 325/2006, indiferent de forma de organizare sau de proprietate a operatorilor ori operatorilor economici ce prestează aceste servicii, este supusă înainte de aprobare de cãtre autoritãţile publice locale şi avizării de cãtre A.N.R.S.C., ori operatorul Utilitãţi Publice Cernavoda SRL,  nu a prezentat autoritãtilor publice locale ale oraşului Cernavoda fişele de fundamentare conform Anexelor 1-4 din Ordinul 66/2007
şi nici avizul emis de cãtre A.N.R.S.C. care sã justifice modificarea sau ajustarea tarifului, dupã caz, fatã de cel aprobat anterior de Consiliul Local Cernavoda.
Analizând art.1, teza I din H.C.L. nr. 55/30.01.2020, în ceea ce priveşte  aprobarea preţului local de facturare a energiei termice cãtre populaţie de 85,77 lei, se constatã cã acest preţ stabilit şi propus nu se justificã sub nici o formã a fi aprobat de Consiliului Local Cernavoda la aceastã data, întrucât autoritatea publicã deliberativã, în data de 27.04.2018,  a adoptat Hotãrârea nr. 111 prin care a aprobat preţul local al energiei termice facturate populaţiei la acelaşi nivel, respectiv la preţul de 85,77 lei fãrã TVA, preţ identic cu cel propus în hotãrârea adoptatã, conform Avizului  emis de ANRDE nr. 15/20.04.2018.
Fatã de situaţia de la paragraful anterior, Consiliul Local Cernavoda, trebuia sã aibã ĩn vedere ca textul juridic să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără pasaje echivoce şi fãrã sã utilizeze reproducerea unor dispoziţii identice din acte
adoptate anterior, astfel încât sã se evite prejudicierea stilului juridic dar şi instituirea de reglementãri identice în douã acte administrative. Ori,  Consiliul Local Cernavoda nu a respectat prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative.
De asemenea, analizând art.1, teza a II-a din H.C.L. nr. 55/30.01.2020, se constatã cã se doreşte ca diferenţa dintre preţul local al energiei termice facturate populaţiei şi preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sumã de 85,98 lei/Gcal fãrã TVA, sã se suporte din bugetul local al oraşului Cernavoda, ceea ce înseamnã cã aceastã subvenţia se menţine în continuare, ea fiind aprobatã şi prin HCL 111/27.04.2018.
Având în vedere cã aceastã subvenţie este un ajutor de stat care se suportã din bugetul local al UAT Cernavoda şi se acordã operatorului economic care presteazã serviciul public de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat conform art.3, alin. (4) din OUG nr. 36/2006, se constatã cã aceastã subvenţie se încadreazã şi poate fi acordatã în baza prevederilor Ordinului Nr. 1121/1075 din 1 iulie 2014
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie.
Conform art. 5 din Ordinul Nr. 1121/1075 din 1 iulie 2014, modificat prin Ordinul 3411/3817 din 30 decembrie 2019, durata de aplicare a schemei de ajutor de stat este: 30 iunie 2020, ori în conţinutul H.C.L. nr. 55/30.01.2020, nu se regãsesc dispoziţii care prevãd perioada de aplicare sau data încetãrii aplicãrii actului emis. Deci, Consiliul Local nu a ţinut cont de existenţa normei juridice imperative prin care se limiteazã aplicabilitatea mãsuri reglementate şi nu a corelat textul hotãrârii cu legislaţia în vigoare.
Mai mult decât atât, corelând prevederile Ordinul Nr. 1121/1075 din 1 iulie 2014 cu modificãrile şi completãrile la zi, respectiv art.23 din Secţiunea a 2-a – Condiţii de eligibilitate, raportat la operatorul economic cãruia i-a fost încredinţat prin gestiune directã sã presteze serviciul public de alimentare cu energie termicã în sistem centralizat, se constatã cã nu sunt îndeplinite cumulativ ambele condiţii, respectiv nu este îndeplinitã condiţia cu privire la “perioada pentru care le-a fost încredinţată prestarea serviciului de interes economic general, respectiv producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică pentru populaţie, care nu trebuie sã depăşescã 10 ani”, ori operatorul în cauzã nu este eligibil întrucât, conform contractului de delegare înregistrat sub nr.40949/14.12.2018, la art. 9, durata contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directã a serviciului este prevãzutã la 25 ani. Aceasta reiese si din Licenţa nr. 2121/23.01.2019 acordatã operatorului în cauzã prin Decizia nr. 76/23.01.2019, emisã de Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei
.

 

SECRETAR GENERAL

Silvica OLTEANU

 Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative,
precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris în anul 2019
 

  • Platforma AVANSIS ONLINE pentru contribuabilii plătitori de impozite și taxe ***
  •   ***
  •   Anunț ***
  •   ***
  • Sistemul de iluminat public din orașul Cernavoda va fi modernizat printr-un proiect cu finanţare europeană în valoare de 990.743,33 Euro ***
    
Descrierea site-ului Programe Delimitare, numerotare și adresă secții de votare Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 20/03/2020
nr. vizite: 335
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 02 iunie 2020 06:46:40